Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

30/01/2023

Рішення сесії сільської ради від 19.12.2022 № 741-20-VIII «Про затвердження Положення про відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради в новій редакції»

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 19.12.2022р.                           с. Вороньків                          № 741-20-VIII

 

Про затвердження Положення про відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради в новій редакції

 

 

Відповідно до статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення прав жителів Вороньківської сільської територіальної громади у сфері соціального захисту, Вороньківська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради у новій редакції (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Вороньківської сільської ради від 08.12.2020 року № 20-1-VIII «Про затвердження Положення про відділ соціального забезпечення та захисту прав дітей, сім’ї та молоді виконавчого комітету Вороньківської сільської ради».

3. Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на комісію з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Сільський голова                                                            Любов ЧЕШКО

 

 

 

 

 

 

 Затверджено

 рішенням Вороньківської сільської ради

 від 19.12.2022 року

 № 741-20-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ соціального забезпечення

виконавчого комітету

Вороньківської сільської ради

Бориспільського району Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Вороньківської сільської ради, який утворюється Вороньківською сільською радою. Він є підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради та сільському голові, а з делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам  виконавчої влади.
  2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції, “Про захист персональних даних”, “Про соціальні послуги”, «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про правила етичної поведінки», «Про інформацію», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» постановами Кабінету Міністрів України від 17.03.2018 No 55 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади”, наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 No 1000/05 “Про  затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємства, в установах і організаціях”, наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2-16 №158 «Про затвердження Загальних правил етичних поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, та іншими Законами України; указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Вороньківської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ

  1. Основними завданнями відділу є:

 

   1. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вороньківської сільської ради вимог законодавства у цих сферах, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту населення, надання якісних соціальних послуг.
   2. Забезпечення у межах своїх повноважень нагляду за додержанням законодавства у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення;
   3.  Забезпечення виконання державних і місцевих програм соціального захисту населення;
   4. Збір документів для оформлення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших соціальних допомог гарантованих державою;
   5. Підготовка та ведення в установленому порядку статистичної звітності з питань, що входять до компетенції Відділу, відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;
   6. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;
   7. Забезпечення дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Вороньківської сільської ради;

 

  1. Обов'язки:

 

   1. Здійснює контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення;
   2. Організовує в межах своєї компетенції роботу з оформлення пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та ін.;
   3. Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, соціально незахищеним громадянам та подає сільському голові пропозиції з цих питань;
   4. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування;
   5. Сприяє громадянам в оформленні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги: субсидій на оплату житлово- комунальних послуг, інших державних соціальних виплат;
   6. Сприяє інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, безперешкодному їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури;
   7. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
   8. Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги;
   9. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до йогокомпетенції;
   10. Сприяє діяльності волонтерських організацій та окремих волонтерів у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
   11. Подає пропозиції до виконавчого комітету під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення та інших послуг згідно переліку затвердженого програмами.

 

 1. КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

 

3.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

 

3.2. Начальник Відділу:

 

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету сільської ради, сесіях сільської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами сільської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

3.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

3.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються сільським головою.

3.6. Відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів сільської ради.

3.7. Відділ не є юридичною особою.

3.8. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником сільського голови чи сільським головою.

3.9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

3.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

 

4. ПРАВА КЕРІВНИКА

 

4.1.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. Подавати на розгляд сільському голові пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

4.4.Забезпечувати виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційностіінформації відносно особи.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Відділ здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України про боротьбу з корупцією.

5.2. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики і поведінки.

5.3. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

6.2. Начальник відділу підпорядковується голові Вороньківської сільської  ради та безпосередньо профільному заступнику сільського голови.

6.3. Начальник відділу здійснює безпосереднє керівництво діяльності Відділу та координує діяльність працівників і несе відповідальність за неналежну організацію його роботи, за несвоєчасне і неякісне виконання Відділом функцій та завдань, за порядок і стан трудової дисципліни серед працівників Відділу.

6.4. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівням магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом або на державній службі в органах місцевого самоврядування, керівної роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки та володіти державною мовою.

6.5.  Начальник, спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування. Начальник та спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок сільського бюджету.

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

7.1. Відділ, під час виконання покладених на нього функцій та завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Вороньківської сільської ради, органами місцевого самоврядування, управлінням соціального захисту населення та іншими підрозділами Бориспільської районної державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації, суб’єктами надання соціальних послуг, робочими органами Фонду соціального страхування України, Київськими обласним відділенням Фонду соціального захисту  інвалідів, управлінням Пенсійного фонду України, та органами державної служби зайнятості.

 

 

 

Секретар ради                                                              Віталіна СПИС