Вороньківська громада

Київська область, Бориспільський район

17/12/2021

Проект рішення від 27.01.2022 «Про бюджет Вороньківської сільської територіальної громади на 2022 рік»

                                                                                          

                             ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКОГОРАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ

                                    ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

Про бюджет Вороньківської  сільської
територіальної громади  на 2022 рік
(бюджетний період)
(10536000000)
код бюджету)
       Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Вороньківська  сільська  рада 
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2022 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 157762623  гривні, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  149722623  гривні та доходи спеціального фонду місцевого бюджету  8040000  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 157762623 гривні, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету  148722623 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 9040000 гривень;
профіцит за  загальним  фондом місцевого бюджету у сумі 1000000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним  фондом місцевого бюджету у сумі 1000000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 29742 гривні, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 145000 гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
       2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
       3. Затвердити на 2021  рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
       4. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію капітальний  ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
      5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 147712623 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення.
      6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:
     6.1 до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік».
       6.2  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1  статті 15 Бюджетного кодексу України;
       7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік:
       7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік»:
       7.2 у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;
        8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
       - оплату праці працівників бюджетних установ;
       - нарахування на заробітну плату;
       - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
       - забезпечення продуктами харчування;
       - оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
       - соціальне  забезпечення ;
       - поточні трансферти місцевим бюджетам.
       9.  Відповідно до абзацу 2 частини восьмої статті 16 Бюджетного Кодексу  України надати  право   фінансовому  органу   Вороньківської  сільської ради  в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах  рахунках  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України
       10. Відповідно  до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України. Надати  право голові виконавчого комітету  Вороньківської  сільської ради Бориспільського району Київської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.    
       11.Надати  право  фінансовому органу  Вороньківської сільської ради:
      11.1 погоджувати подання на повернення  помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства
       11.2 здійснювати підкріплення коштами  з відповідних рахунків місцевого бюджету для  здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.
      12. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
       12.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
      12.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
       12.3 забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
      здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
      оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
       12.4  взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
       12.5  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
       13. Надати  право  фінансовому органу   Вороньківської  сільської ради  щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів  у  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень по головних розпорядниках ( за бюджетними  програмами) окремо за загальним та спеціальним  фондом за обґрунтованим  поданням головного  розпорядника, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі  бюджету та кошторисі,  в  розрізі економічної класифікації видатків бюджету  з  подальшим затвердження  радою.        Рішення   про   внесення   змін до   рішення   про  місцевий  бюджет в сторону збільшення чи зменшення призначень між головними розпорядниками (між програмами)   ухвалюється виключно на пленарних засіданнях   сесії  сільської  ради   на   підставі    офіційного   висновку місцевого   фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної   частини   бюджету,  висновку  про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів  (крім власних надходжень бюджетних установ).
       14. Надати  повноваження   фінансовому  органу  Вороньківської  сільської щодо здійснення з 01 січня 2021 року  з  бюджету  територіальної  громади  видатків на  забезпечення  діяльності бюджетних  установ, закладів, визначених у  додатку  3  до  цього  рішення відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України
      15. Дане  рішення  набирає  чинності з моменту його оприлюднення.
      16.  Додатки 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
      17. Інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету:
      17.1 головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:
       у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ,планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів місцевого бюджету і подати їх до Бориспільського управління Державної казначейської служби України у Київської області;
      затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
      забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.               
      18. Секретарю Вороньківської  сільської  ради оприлюднити дане  рішення  на офіційному сайті Вороньківської сільської ради  в  десятиденний строк з дня його  прийняття  відповідно до  частини  четвертої статті 28  Бюджетного кодексу України.      
    19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності.
              
                     Сільський  голова                        Л.І. Чешко
с. Вороньків
від 24.12.2021 року
№       – 12 – VIIІ            


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення