Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

01/03/2024

Рішення сесії сільської ради від 01.03.2024 № 1132-31-VIII «Про прийняття міжбюджетного трансферту від Київської обласної державної адміністрації»

 

 

 

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 01.03.2024 р.                                 с. Вороньків                           № 1132-31-VIII

 

 

Про прийняття міжбюджетного

трансферту від Київської обласної

державної адміністрації

 

Керуючись ст. 93,101 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2023 року № 572 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році»; відповідно до наказів Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 26 лютого 2024 року № 352 «Про надання міжбюджетного трансферту» та  № 353  «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2024 рік» та за погодженням постійної  комісії Вороньківської сільської ради Київської області з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності, Вороньківська сільська рада      

 

 В И Р І Ш И Л А : 

       

1. Прийняти у 2024 році із спеціального фонду обласного бюджету Київської області міжбюджетний трансферт за КПКВК МБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 1058411,00 гривень (один мільйон п”ятдесят вісім тисяч чотириста одинадцять гривень) до бюджету Вороньківської сільської територіальної громади на реалізацію заходів, а саме виконання Договору між Київською обласною державною адміністрацією та Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй від 16 листопада 2023 року, яким передбачено надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою для реалізації проєкту часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/24 навчального року.

2. Доручити секретарю Вороньківської сільської ради Київської області укласти договір між Вороньківською сільською радою Київської області та  Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією)  про передачу-прийняття міжбюджетного трансферту у 2024 році з обласного бюджету Київської області до бюджету Вороньківської сільської територіальної громади коштів у вигляді міжбюджетного трансферту на реалізацію заходів, визначених у пункті 1 цього рішення (Додаток 1).

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності Вороньківської сільської ради.

 

 

 

Секретар сільської  ради                                Віталіна  СПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

   до рішення сесії 1132-31-VIII

                                                                   від 01.03.2024 року

ДОГОВІР № __

про передачу-прийняття міжбюджетного трансферту

 

__ ____________ 2024 року

 

Київська обласна державна адміністрація (Київська обласна військова адміністрація), далі – Сторона 1, в особі заступника голови Сергія БІЛЕЦЬКОГО, який діє на підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 09 червня 2023             № 441 «Про надання повноважень заступнику голови Київської обласної державної адміністрації Білецькому С.В» з однієї сторони та

Вороньківська сільська рада Бориспільського району Київської області, далі – Сторона 2, в особі секретаря Вороньківської сільської ради Віталіни СПИС, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» далі разом – Сторони, відповідно до положень статтей 93,101 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2023 року № 572 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році», відповідно до наказів Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 26 лютого 2024 року № 352 «Про надання міжбюджетного трансферту» та  № 353  «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2024 рік» уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Предметом цього Договору є передача-прийняття міжбюджетного трансферту на виконання Договору між Київською обласною державною адміністрацією та Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй від 16 листопада 2023 року, яким передбачено надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою для реалізації проєкту часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/24 навчального року.

 

2. Обов’язки сторін

 

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1. Передати у 2024 році, з укладанням договору, із спеціального фонду обласного  бюджету Київської області міжбюджетний трансферт за КПКВК МБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 1058411,00 гривень (один мільйон п”ятдесят вісім тисяч чотириста одинадцять гривень) до бюджету Вороньківської сільської територіальної громади на реалізацію заходів, визначених пунктом 1.1. Договору.

2.1.2. Здійснювати перерахування коштів міжбюджетного трансферту відповідно до фактично відшкодованих Всесвітньою продовольчою програмою сум для закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1. Прийняти до спеціального фонду бюджету Вороньківської сільської територіальної громади кошти міжбюджетного трансферту в сумі 1058411,00 гривень (один мільйон п”ятдесят вісім тисяч чотириста одинадцять гривень) на реалізацію заходів, визначених пунктом 1.1. Договору, та врахувати у розписі бюджету на 2024 рік.

2.2.2. Забезпечити цільове використання коштів за процедурою, визначеною згідно із вимогами чинного законодавства України.

 

3. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

 

3.1  Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку не досягнення згоди – у судовому порядку.

 

3.2. Сторони несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим договором згідно з чинним законодавством України.

 

3.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося не з її вини, а внаслідок дії непереборної сили. У разі настання таких обставин Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону у письмові формі.

 

4. Термін дії Договору та інші умови

 

4.1. Даний Договір укладений у двох примірниках (по одному для кожної Сторони) і набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами та діє до 31 грудня 2024 року.

4.2. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін на підставі додаткової Угоди, яка укладається у письмовій формі та підписується уповноваженими представниками Сторін і є невід`ємною частиною даного Договору.

5. Юридичні адреси сторін

 

«Сторона 1»

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Місцезнаходження: 01196, м. Київ,

пл. Лесі Українки, 1.

код ЄДРПОУ: 00022533

тел. зв’язок: (044) 286-85-35

офіційна електронна адреса:

doc@koda.gov.ua

 

Заступник

голови    _____________/С.В. БІЛЕЦЬКИЙ 

м.п

«Сторона 2»

 

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

Місцезнаходження: 08352,

Київська обл., Бориспільський р-н,

с.Вороньків, вул. Паркова,2.

код ЄДРПОУ: 04363509

тел. зв’язок: (04595) 36739

офіційна електронна адреса:

voronkivska_otg@ukr.net

 

 

Секретар сільської ради

___________________/В.О. СПИС

м.п